Σκουπιδια στην αποχη!

Μαθητές και αλιείς ενημερώνονται και αναλαμβάνουν δράση για τα θαλάσσια απορρίμματα στις αλιευτικές περιοχές της Μεσαράς!

Με δυο λογια

Το έργο λαμβάνει χώρα από τον Φεβρουάριο του 2021 έως και τον Απρίλιο του 2022. Κατά το διάστημα αυτό προβλέπονται εξής δράσεις:*

 • Οι αλιείς ενημερώνονται για τις επιπτώσεις των θαλάσσιων απορριμμάτων, ειδικά των πλαστικών στα ιχθυοαποθέματα και τον τουρισμό, όπως και για το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.
 • Οι εκπαιδευτικοί της περιοχής επιμορφώνονται σχετικά και έχουν στη διάθεσή τους κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό για δράσεις με τους μαθητές τους.
 • Οι μαθητές της περιοχής αναλαμβάνουν δράση με εθελοντικές πιλοτικές δράσεις πεδίου (π.χ. υιοθέτηση ακτών), όπως και καθαρισμούς.
 • Οι αλιείς αφού ενημερωθούν για καλές πρακτικές διαχείρισης απορριμμάτων και συμμετέχουν εθελοντικά σε πιλοτική δράση «αλίευσης απορριμμάτων».
 • Οι φορείς και οι κάτοικοι της περιοχής ενημερώνονται για τα αποτελέσματα, και συνεχίζουν τις δράσεις.

*Ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις των δια ζώσης δράσεων λόγω της πανδημίας. 

  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

  Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των δράσεων ανταποκρίνεται στα ακόλουθα διεθνή πολιτικά πλαίσια και την ελληνική νομοθεσία:

  • ΕU: Οδηγία Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική, Στρατηγική της ΕΕ για τα πλαστικά, Οδηγία για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUPs, 2019/904).
  • UNEP/ MAP: Περιφερειακό σχέδιο για τη διαχείριση των θαλάσσιων απορριμμάτων στη Μεσόγειο, Διαχειριστική Προσέγγιση με βάση το οικοσύστημα.
  • UfM: Yπουργική διακήρυξη 2014 για το περιβάλλον και την αλλαγή του κλίματος, Πρωτοβουλία Plastic Busters.
  • GREECE: Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τα μιας χρήσης πλαστικά (SUP) στην Ελληνική Νομοθεσία.

  Δράσεις / ΠροΙόντα

  • Διαβάστε το φυλλάδιο του προγράμματος.

  Πράξη ενταγμένη στο Ε.Π. Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020 με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5067194.
  Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.